Són fins de l’associació la recerca i la promoció dels valors i trets culturals, artístics, socials, paisatgístics i mediambientals que configuren la identitat del Prat de Llobregat i que constitueixen alhora la manifestació de les seves arrels i elements d’integració i dinamització sociocultural en els termes establerts per la llei 2/1993 de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de l’associacionisme cultural.

Gaudiran d’especial rellevància el suport a la creació i divulgació d’obres artístiques, literàries i científiques de temàtica o autoria locals, la conservació del patrimoni etnològic, arquitectònic, històric i natural del Prat de Llobregat i la difusió dels seus vincles històrics i socioculturals amb la resta de la comarca.

Per dur a terme aquests fins Amics d’El Prat podrà organitzar conferències, sessions de treball i estudis, cursets de divulgació, certàmens, exposicions, concursos, festes i aplecs de caire tradicional, visites culturals i trobades; podrà participar en el si d’organismes i institucions públics o privats i editar i distribuir tota mena de publicacions i documents en qualsevol suport, físic, magnètic, o electrònic, així com realitzar altres actuacions culturals anàlogues.