Els membres de la junta directiva d’Amics d’El Prat són els següents:

Presidència

 • Magda Ardiaca

President d’honor

 • Jordi Gili

Vicepresidències

 • Jordi Ribas
 • Gerard Valverde

Secretaria

 • Francesc Gelabert

Tresoreria

 • Montse Mestres

Vocalies

 • Agustí Casas
 • Xavier Puig
 • Jordi Goñi
 • Felip Neri Gordi
 • Antoni Joan Gili
 • Jordi Gili
 • Joan Nos
 • Jordi Codina
 • Jordi Bosch
 • Xavier Oliva
 • Sergi Berga

Als efectes del compliment de les obligacions previstes en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern de Catalunya, la direcció i administració de l’entitat es porta a terme per les persones membres de la Junta Directiva de l’entitat i que cap d’elles no percep cap retribució de cap tipus per aquesta activitat.