Els membres de la junta directiva d’Amics d’El Prat són els següents:

Presidència
Magda Ardiaca

President d’honor
Jordi Gili

Vicepresidències
Jordi Ribas
Gerard Valverde

Secretaria
Francesc Gelabert

Tresoreria
Montse Mestres

Vocalies
Agustí Casas
Xavier Puig
Jordi Goñi
Felip Neri Gordi
Anton Joan Gili
Jordi Gili
Joan Nos
Jordi Codina
Jordi Bosch
Xavier Oliva
Sergi Berga


Als efectes del compliment de les obligacions previstes en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern de Catalunya, la direcció i administració de l’entitat es porta a terme per les persones membres de la Junta Directiva de l’entitat i que cap d’elles no percep cap retribució de cap tipus per aquesta activitat.